Commvault: מובילה רשמית בגיבוי ושחזור

רביע הקסם של גרטנר בוחן תוכנות גיבוי והתקנים משולבים לארגונים, משווה בין ספקי פתרונות בהתבסס על יכולתם להוציא לפועל באופן מושלם את חזון הרביע. לצפייה לחץ כאן.

ב-Commvault, אנו מאמינים כי הכרה מתמשכת זו מצד גרטנר מעידה על גישתנו הייחודית לנתונים ולניהול מידע: הפחתת סיכון ועלויות, עלייה בערך המידע והרחבה קלה לתשתיות ענן במידת הצורך. עם פיתרונות Commvault באפשרותכם: לקצץ בעלויות האחסון בשיעור של עד 50%

להפחית את התקורה הניהולית בשיעור של עד 80%

להפחית בעלויות התמיכה השנתיות בשיעור של עד 35%

ובנוסף, לקזז בחצי את הזמן המוקדש לניהול ותפעול מערכות הגיבוי

הורד דף מידע: 5 אסטרטגיות עבור הגנת נתונים מודרנית הורדה