הסכם התקשרות עם משווק/שותף עסקי – מערכת מרקטפלייס אבנט

בין

אבנט תקשורת בע"מ
הברזל 31, תל אביב
(להלן:"המפיץ")

לבין

המשווק


 1. המפיץ מפעיל מערכת המעניקה למשווקים אפשרות להתחבר על גבי רשת האינטרנט ולעשות שימוש בשירותים ובתוכנות שונות אשר יפורטו להלן (להלן: "מערכת המרקטפלייס" ו"מוצרי המפיץ" בהתאמה);
 2. בתמורה למתן ההרשאה לעשות שימוש במערכת המרקטפלייס ובמוצרי המפיץ, ישלם המשווק למפיץ את הסכומים הקבועים, בתנאים ובמועדים הקבועים במחירון מוצרי המפיץ.
 3. בכפוף למילוי כל התחייבויות המשווק, מתחייב המפיץ לתחזק את מערכת המרקטפלייס.
 4. מובהר כי המפיץ אינו אחראי ואינו מחויב לתמיכה טכנית בתקלות הנובעות מצדדים שלישיים כגון (אך לא מוגבל לרשימה זו בלבד): שרתי אינטרנט, ספקי אינטרנט, ספקי תשתית אינטרנט, מערכות חשמל, מערכות המחשב של משתמש הקצה ו/או אפליקציות למיניהן.
 5. בכפוף לתנאי הסכם זה, ככל שיהיו ברשות המפיץ עדכונים, שדרוגים, גרסאות חדשות או תוספות למערכת המרקטפלייס או למוצרי המפיץ, ימסור המפיץ הודעה על כך למשווק. המפיץ שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום נוסף על כל עדכון, שדרוג, גרסאות חדשות או תוספת כאמור, לרבות עבור מוצרים ו/או שרותים נוספים וכן תחזוקה ותמיכה.
 6. המשווק פוטר בזאת את המפיץ והבאים מטעמו, מאחריות בגין כל אובדן או נזק שייגרם לרכוש המשווק או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוח או באחריות של המשווק במסגרת ההסכם . לא יהיה בביצוע הביטוחים לפי סעיף זה כדי לגרוע מהאחריות המלאה של המשווק לפי הסכם זה או על פי כל דין.
 7. המפיץ לא יהיה אחראי בגין נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים, בקשר עם השימוש או חוסר היכולת להשתמש במערכת ה מרקטפלייס או במוצרי המפיץ , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בשל הסתמכות על מידע שהתקבל במסגרת השירות שניתן או הנובע מטעות, השמטות , הפרעות, מחיקה של קבצים או דוא"ל, אובדן או נזק לנתונים , טעויות, פגמים, וירוסים, עיכובים בהפעלה או בשידור , או כל כישלון בביצוע.
 8. המפיץ לא יהא אחראי לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיהיו לרבות אובדן הכנסות של המשווק, לקוחותיו ו/או של משתמשי הקצה, אובדן נתונים, הפסקת עסקי המשווק, לקוחותיו ו/או עסקי משתמשי הקצה, אובדן מידע עסקי.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי בכל במקרה, להוציא חבות בגין הפרת הרישיונות שניתנו לו או בגין הפרת ההתחייבות לסודיות, לא יישא המפיץ בשום אחריות בקשר עם הסכם זה, ובכל מקרה, יהיה סכום השיפוי או הפיצוי בגין אחריותו של המפיץ לפי הסכם זה, מוגבל לסכומים ששילם המשווק למפיץ, לפי הסכם זה, במהלך תקופת שנים עשר (12) החודשים שקדמו למועד שבו הוגשה הדרישה לשיפוי או לפיצוי כאמור.
 10. המשווק לא יעשה שימוש במערכת לטובת גורם חיצוני ו/או באופן העלול לפגוע במפיץ ו/או באופן שאינו למטרות לשמן הוענקה לו גישה למערכת ע"י המפיץ.
 11. כל התכנים של מערכת המרקטפלייס ושל מוצרי המפיץ הינם רכוש המפיץ ו/או ספקיו ומוגנים תחת זכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות למפיץ.

תנאי סעיפים 8, 9, 10, 11 יעמדו בתוקפם גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא.

 1. המשווק מתחייב שלא להעביר מידע הקשור במערכת, לרבות מבנה ו/או פרטי משתמש המונפקים לשימושו בלבד, לאף גורם מלבד לשימוש המשווק.
 2. המפיץ רשאי לעדכן את התנאים, בהודעה מראש.
 3. בכל מקרה בו משנה המשווק שם או מספר מזהה (ח.פ., ע.מ. וכד') , חובה עליו למלא מחדש טופס הצטרפות אשר יכלול את כלל הפרטים החדשים, לרבות אמצעי תשלום עדכני.
  באחריות המשווק להעביר את כלל הלקוחות אשר ינוהלו על ידו תחת שם המשווק החדש
 4. הסכם זה כפוף לתנאי ההתקשרות המצויים באתר החברה, בכתובת: abnet-marketplace
 5. תשלום עבור מוצרים ו/או שרותים הנרכשים דרך מערכת המרקטפלייס בכפוף להסכם זה יתבצע באופן אוטומטי בתחילת החודש (למעט שירותי מיקרוסופט CSP המחוייבים ב 5 לכל חודש). התשלום הינו חודשי ויעשה באמצעות הרשאה לחשבון הבנק באמצעות הוראת קבע או באמצעות הרשאת חיוב דרך כרטיס אשראי. תשלום עבור מוצרים או שירותים נוספים כפי שיתווספו מעת לעת יתבצע באופן מיידי ובהתאם לתנאים והמחירים שיקבעו ע"י המפיץ באמצעות אמצעי התשלום של המשווק המצויים בידי המפיץ או שיעודכנו ויועברו ע"י המשווק למפיץ (על פי צורך, ראה טופס פתיחת משווק אישור תנאי תשלום).
 6. הסכם זה תקף למערכות המרקטפלייס כמו גם מערכות נוספות שיסופקו למשווק ע"י המפיץ ומקושרות תחת הסכם זה. לא תתאפשר החלפה, זיכוי או קבלת החזר כספי לאחר ביצוע רכישה.
 7. משלוחים וזמני אספקה למוצרי תוכנה (רישוי הנשלח במייל) - זמן אספקה משוער הינו כ- 3 ימי עסקים בכפוף לזמני האספקה של היצרן.
 8. הרחבה בדבר מדיניות הפרטיות של המבקרים באתר החברה ניתן למצוא בלינק זה: abnet.co.il/מדיניות-פרטיות

נספח א' – תכולה

הקמת משתמש מערכת המרקטפלייס

הקמה וחיבור - ללא עלות

קונקטור Provisioning וניהול של מוצרי O365 , CRM ו EMS   מאפשר רכישת רישוי, ביצוע עדכונים וניהול משתמשים . ( בכפוף לנספח ב' )

כלול ויתאפשר בהתאם למתן הרשאה ע"י המפיץ.

קונקטור Provisioning וניהול למוצרי Infrastructure as a Service של חברת אבנט:
מאפשר הקמת השירותים, ביצוע עדכונים וניהול משתמשים

כלול ויתאפשר בהתאם למתן הרשאה ע"י המפיץ.
מומלץ כי את הרכישה הראשונה תבצע בליווי מנהל תיק לקוח בחברת אבנט.
רכישת IAAS באמצעות המרקטפלייס, כפופה לנספח ג' ולתנאי ההתקשרות והתנאים הכלליים המצויים באתר בכתובת:
abnet-virtual-machines
החיוב בגין השירות בתחילת החודש, בהתאם לפרטי התשלום של המשווק הקיימים באבנט או שעודכנו ע"י המשווק.

רכישת המוצרים והשירותים המוצעים דרך מערכת המרקטפלייס

בהתאם להסכם ולמחירון הרכישה מהמפיץ, הרלבנטי לכל מוצר*

*מובהר כי המחיר הקובע לתשלום עבור שירותי Microsoft במודל CSP הינו בהתאם לחשבונית החודשית שיפיק המפיץ למשווק. יתכנו פערים בין המחירים המוצגים במערכת המרקטפלייס לבין המחיר בחשבונית, זאת בשל עדכונים שמבצעת חברת מיקרוסופט. המפיץ מתחייב לעשות כל שיכולתו על מנת לעדכן את מחיריו קרוב ככל הניתן למועד העדכון של חברת מיקרוסופט.

נספח ב' – קונקטור מיקרוסופט CSP – תנאי הצטרפות

 • חיוב בגין השירותים הנמכרים דרך אבנט במודל CSP , ייעשה החל ממועד הזמנת הרישיונות עבור הלקוח דרך מערכת המרקטפלייס מידי כל חודש בחודשו ולמשך 12 חודשים וזאת ללא קשר לשימוש בפועל של המוצר.
 • השירותים יחויבו על בסיס חודשי לתקופה ראשונית של 12 חודשים, כאשר בתום תקופה זו תוארך ההתקשרות באופן אוטומטי לתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, אלא אם התקבלה הודעה בכתב על שינוי או ביטול וזאת לא יאוחר מ  14 יום לפי תום תקופת המנוי.
 • הלקוח מסכים ומאשר כי השימוש בשירות כפוף למגבלות תנאי השימוש של יצרן התוכנה כפי שמופיע באתר MCA2015Agr(EMEA)(HEB)(Jul2015)(PDF).pdf
 • התשלום הינו חודשי ויעשה באמצעות הרשאה לחשבון הבנק באמצעות הוראת קבע או באמצעות הרשאת חיוב דרך כרטיס אשראי.
 • מועד החיוב ייקבע בין ה 5 ל 10 לכל חודש בחשבונית אחת מרוכזת הכוללת את כל הזמנות ה CSP לחודש הקודם.
 • ביטולים או שינויים רטרואקטיבית וקבלת זיכויים על הזמנות שכבר הועברו ליצרן ו/או עבור מנויים הקיימים במערכת מותנים במדיניות היצרן ובכפוף לאישורו בלבד.
 • התמיכה הטכנית לתקלות מוצר הנרכש במסגרת תכנית ה  CSP תינתן דרך חברת אבנט. לקבלת מידע נוסף על ערוצי התמיכה פנה למנהל תיק הלקוח שלך באבנט.

נספח ג' – קונקטור IaaS

 1. תוספות במהלך החודש (עדכון משאבי שרת, שינוי משאבי Firewall במידה ונלקח וכד') ישוקפו בחשבונית החודשית. התשלום הינו מראש וללא החזר עבור שינוי שבוצע במהלך החודש.
 2. תוכנית חיוב תקשורת שעתית הינה בתשלום עבור תעבורה החל מהגיגה הראשון.
 3. תוכנית חיוב תקשורת חודשית ללא עלות עד נפח תעבורה בהתאם למיקום הדאטה סנטר. חריגת תחוייב לפי 0.06$ על כל גיגה.
 4. תוכנית חיוב תקשורת חודשית ללא עלות בשימוש ברוחב פס עד  20 מגה ביט לשניה באירופה ועד 50 מגה ביט לשניה בישראל ללא עלות. חריגה תחוייב לפי 9.79$ פר 1 מגה ביט לשניה.
 5. שירותי Snapshot דרך המערכת לפי חיוב של 0.06$ לגיגה.
 6. Managed Hosting – שירות ניהול מלא של השרת ותכולתו עד רמת מערכת ההפעלה, כולל תמיכה, בקרה, התקנות, גרסאות וכו'. לקבלת הצעה פנה למנהל תיק הלקוח שלך באבנט . שרת מנוהל מחוייב בתקופה של מינימום 6 חודשים (אלא אם השרת הורד ואז אין חיוב על שירותי הניהול).
 7. Backup - גיבוי מלא של השרת: קבצים, תוכנות, מערכת הפעלה וכלל הגדרות מערכת ההפעלה. שמירת Image  עד 14 ימים אחורה. לקבלת הצעה פנה למנהל תיק הלקוח שלך באבנט.
 8. שירותי IaaS מחוייבים כל עוד מופיעים בממשק הניהול, בין אם כבויים או דולקים.
  עצירת החיוב הינה לאחר מחיקה מלאה של השרת (Terminate) ע"י המשווק, וללא החזר על חיוב שבוצע מראש או על חיוב עתידי כנגד פרק הזמן בו השרת לא נמחק.
  בכל מקרה, לא יתאפשר שיחזור השירות או החומר המקושר אליו לאחר ביצוע מחיקה מלאה. זאת בהתאם לתנאי ההתקשרות, התנאים הכלליים והסכם הצטרפות לשירות המרקטפלייס

נספח ד' – Azure CSP Pay as You go

 • חיוב בגין שירותי Azure  ייעשה החל ממועד הקמת השירותים עבור הלקוח דרך מערכת המרקטפלייס, מידי כל חודש בחודשו בהתאם לשירותים הנצרכים.
 • השימוש בשירות כפוף למגבלות תנאי השימוש של יצרן התוכנה כפי שמופיע באתר MCA2015Agr(EMEA)(HEB)(Jul2015)(PDF).pdf
 • התשלום הינו חודשי ויעשה באמצעות הרשאה לחשבון הבנק באמצעות הוראת קבע או באמצעות הרשאת חיוב דרך כרטיס אשראי.
 • מועד החיוב ייקבע בין ה 5 ל 10 לכל חודש בחשבונית אחת מרוכזת הכוללת את כל השירותים שנצרכו בחודש הקודם .
 • ביטולים או שינויים רטרואקטיבית וקבלת זיכויים על הזמנות שכבר הועברו ליצרן ו/או עבור מנויים הקיימים במערכת מותנים במדיניות היצרן ובכפוף לאישורו בלבד.

תנאי תשלום:

 1. המחירים הנקובים בדולרים יחויבו בשקלים, לפי שער הדולר העברות המחאות ביום הוצאת החשבונית אשר יהווה שער מינימום להסכם זה ואינם כוללים מע"מ.
 2. חיוב  בגין  השירותים  ייעשה  החל  ממועד  הקמת השירותים    ללא תלות בשימוש בפועל מידי כל חודש.  
 3. התשלום עבור השירות יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בלבד.
  הערה: משווק המעוניין ברכישת IaaS יחד עם רישוי SPLA , יחוייב על רישוי ה SPLA יחד עם החיוב עבור ה IaaS באמצעות כרטיס האשראי או הוראת קבע בלבד בתחילת החודש.
 4. התשלום התקופתי הינו מראש (בראשון בכל חודש עבור השירותים שינתנו באותו החודש) וללא החזר עבור שינוי שבוצע במהלך כל חודש.
 5. המחירים הנקובים בהצעה ו/או במחירון המוצג באתר cloud.abnet.co.il הינם בהתאם לתכולה כמוגדר בהצעה זו. כל שינוי ו/או תוספת שיבצע המשווק )או מי מטעמו), יחוייב חודשית בנוסף ובהתאם למחיר המחירון למשווק כמוצג באתר cloud.abnet.co.il .
 6. הצעה זו כפופה לתנאי ההתקשרות והתנאים הכלליים המפורטים באתר החברה בכתובת: abnet-virtual-machines
 7. התשלום יחוייב בהתאם לפרטי התשלום שהועברו ע"י המשווק לידי החברה.

 ט.ל.ח.