בין

אבנט תקשורת בע"מ
הברזל 31, תל אביב
(להלן:"המפיץ")

לבין

(להלן:"הלקוח")

 1. המפיץ מפעיל מערכת המעניקה ללקוחות אפשרות להתחבר על גבי רשת האינטרנט ולעשות שימוש בשירותים ובתוכנות שונות אשר יפורטו להלן (להלן: "מערכת המרקטפלייס" ו"מוצרי המפיץ" בהתאמה);
 2. בתמורה למתן ההרשאה לעשות שימוש במערכת המרקטפלייס ובמוצרי המפיץ, ישלם הלקוח למפיץ את הסכומים הקבועים, בתנאים ובמועדים הקבועים במחירון מוצרי המפיץ.
 3. בכפוף למילוי כל התחייבויות הלקוח, מתחייב המפיץ לתחזק את מערכת המרקטפלייס.
 4. מובהר כי המפיץ אינו אחראי ואינו מחויב לתמיכה טכנית בתקלות הנובעות מצדדים שלישיים כגון (אך לא מוגבל לרשימה זו בלבד): שרתי אינטרנט, ספקי אינטרנט, ספקי תשתית אינטרנט, מערכות חשמל, מערכות המחשב של משתמש הקצה ו/או אפליקציות למיניהן.
 5. בכפוף לתנאי הסכם זה, ככל שיהיו ברשות המפיץ עדכונים, שדרוגים, גרסאות חדשות או תוספות למערכת המרקטפלייס או למוצרי המפיץ, ימסור המפיץ הודעה על כך ללקוח.
 6. הלקוח פוטר בזאת את המפיץ והבאים מטעמו, מאחריות בגין כל אובדן או נזק שייגרם לרכוש הלקוח או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוח או באחריות של הלקוח במסגרת ההסכם . לא יהיה בביצוע הביטוחים לפי סעיף זה כדי לגרוע מהאחריות המלאה של הלקוח לפי הסכם זה או על פי כל דין .
 7. המפיץ לא יהיה אחראי בגין נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים, בקשר עם השימוש או חוסר היכולת להשתמש במערכת ה מרקטפלייס  או במוצרי המפיץ , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בשל הסתמכות על מידע שהתקבל במסגרת השירות שניתן או הנובע מטעות, השמטות , הפרעות, מחיקה של קבצים או דוא"ל, אובדן או נזק לנתונים , טעויות, פגמים, וירוסים, עיכובים בהפעלה או בשידור , או כל כישלון בביצוע.
 8. המפיץ לא יהא אחראי לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיהיו לרבות אובדן הכנסות של הלקוח, ו/או של משתמשי הקצה, אובדן נתונים, הפסקת עסקי הלקוח, לקוחותיו ו/או עסקי משתמשי הקצה, אובדן מידע עסקי.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי בכל במקרה, להוציא חבות בגין הפרת הרישיונות שניתנו לו או בגין הפרת ההתחייבות לסודיות, לא יישא המפיץ בשום אחריות בקשר עם הסכם זה, ובכל מקרה, יהיה סכום השיפוי או הפיצוי בגין אחריותו של המפיץ לפי הסכם זה, מוגבל לסכומים ששילם הלקוח למפיץ, לפי הסכם זה, במהלך תקופת שנים עשר (12) החודשים שקדמו למועד שבו הוגשה הדרישה לשיפוי או לפיצוי כאמור.
 10. הלקוח לא יעשה שימוש במערכת לטובת גורם חיצוני ו/או באופן העלול לפגוע במפיץ ו/או באופן שאינו למטרות לשמן הוענקה לו גישה למערכת ע"י המפיץ.
 11. כל התכנים של מערכת המרקטפלייס ושל מוצרי המפיץ הינם רכוש המפיץ ו/או ספקיו ומוגנים תחת זכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות למפיץ.

תנאי סעיפים 8, 9, 10, 11 יעמדו בתוקפם גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא .

 1. הלקוח מתחייב שלא להעביר מידע הקשור במערכת, לרבות מבנה ו/או פרטי משתמש המונפקים לשימושו בלבד, לאף גורם מלבד לשימוש הלקוח.
 2. המפיץ רשאי לעדכן את התנאים, בהודעה מראש.
 3. בכל מקרה בו משנה הלקוח שם או מספר מזהה (ח.פ., ע.מ. וכד') , חובה עליו למלא מחדש טופס הצטרפות אשר יכלול את כלל הפרטים החדשים, לרבות אמצעי תשלום עדכני.
  באחריות הלקוח להעביר את כלל התכולות אשר ינוהלו על ידו תחת שם הלקוח החדש
 4. הסכם זה כפוף לתנאי ההתקשרות המצויים באתר החברה, בכתובת: www.abnet.co.il/products/abnet-cloud/246-abnet-marketplace
 5. תשלום עבור מוצרים ו/או שרותים הנרכשים דרך מערכת המרקטפלייס בכפוף להסכם זה יתבצע באופן אוטומטי בתחילת החודש. התשלום הינו חודשי ויעשה באמצעות הרשאה לחשבון הבנק באמצעות הוראת קבע או באמצעות הרשאת חיוב דרך כרטיס אשראי. תשלום עבור מוצרים או שירותים נוספים כפי שיתווספו מעת לעת יתבצע באופן מיידי ובהתאם לתנאים והמחירים שיקבעו ע"י המפיץ באמצעות אמצעי התשלום של הלקוח המצויים בידי המפיץ או שיעודכנו ויועברו ע"י הלקוח למפיץ (על פי צורך, ראה טופס פתיחת אישור תנאי תשלום).
 6. הסכם זה תקף למערכות המרקטפלייס כמו גם מערכות נוספות שיסופקו ללקוח ע"י המפיץ ומקושרות תחת הסכם זה. לא תתאפשר החלפה, זיכוי או קבלת החזר כספי לאחר ביצוע רכישה.
 7. משלוחים וזמני אספקה למוצרי תוכנה (רישוי הנשלח במייל) - זמן אספקה משוער הינו כ- 3 ימי עסקים בכפוף לזמני האספקה של היצרן.
 8. הרחבה בדבר מדיניות הפרטיות של המבקרים באתר החברה: www.abnet.co.il /מדיניות-פרטיות

נספח א' – תכולה

הקמת משתמש מערכת המרקטפלייס

הקמה וחיבור - ללא עלות

קונקטור Provisioning וניהול למוצרי Infrastructure as a Service של חברת אבנט:
מאפשר הקמת השירותים, ביצוע עדכונים וניהול משתמשים

כלול ויתאפשר בהתאם למתן הרשאה ע"י המפיץ.
מומלץ כי את הרכישה הראשונה תבצע בליווי מנהל תיק לקוח בחברת אבנט.
רכישת IAAS באמצעות המרקטפלייס, כפופה לנספח ב' ולתנאי ההתקשרות והתנאים הכלליים המצויים באתר בכתובת:
www.abnet.co.il/products/abnet-cloud/242-אבנט -של -בענן -שירות -עוד -abnet-virtual-machines
החיוב בגין השירות בתחילת החודש, בהתאם לפרטי התשלום של הלקוח הקיימים באבנט או שעודכנו ע"י הלקוח.

רכישת המוצרים והשירותים המוצעים דרך מערכת המרקטפלייס

בהתאם להסכם ולמחירון הרכישה מהמפיץ, הרלבנטי לכל מוצר

נספח ב' – קונקטור IaaS

 • תוספות במהלך החודש (עדכון משאבי שרת, שינוי משאבי Firewall במידה ונלקח וכד') ישוקפו בחשבונית החודשית. התשלום הינו מראש וללא החזר עבור שינוי שבוצע במהלך החודש.
 • תוכנית חיוב תקשורת שעתית הינה בתשלום עבור תעבורה החל מהגיגה הראשון.
 • תוכנית חיוב תקשורת חודשית ללא עלות עד נפח תעבורה בהתאם למיקום הדאטה סנטר. חריגת תחוייב לפי גיגה.
 • תוכנית חיוב תקשורת חודשית ללא עלות בשימוש ברוחב פס עד  20 מגה ביט לשניה באירופה ועד 50 מגה ביט לשניה בישראל ללא עלות. חריגה תחוייב פר 1 מגה ביט לשניה.
 • שירותי Snapshot דרך המערכת לפי חיוב לגיגה, Pay as you use .
 • Managed Hosting – שירות ניהול מלא של השרת ותכולתו עד רמת מערכת ההפעלה, כולל תמיכה, בקרה, התקנות, גרסאות וכו'. לקבלת הצעה פנה למנהל תיק הלקוח שלך באבנט . שרת מנוהל מחוייב בתקופה של מינימום 6 חודשים (אלא אם השרת הורד ואז אין חיוב על שירותי הניהול).
 • Backup - גיבוי מלא של השרת: קבצים, תוכנות, מערכת הפעלה וכלל הגדרות מערכת ההפעלה. שמירת Image  עד 14 ימים אחורה. לקבלת הצעה פנה למנהל תיק הלקוח שלך באבנט.
 • שירותי IaaS מחוייבים כל עוד מופיעים בממשק הניהול, בין אם כבויים או דולקים.
  עצירת החיוב הינה לאחר מחיקה מלאה של השרת (Terminate) ע"י הלקוח, וללא החזר על חיוב שבוצע מראש או על חיוב עתידי כנגד פרק הזמן בו השרת לא נמחק.

תנאי תשלום:

 • המחירים הנקובים בדולרים יחויבו בשקלים, לפי שער הדולר העברות המחאות ביום הוצאת החשבונית אשר יהווה שער מינימום להסכם זה ואינם כוללים מע"מ.
 • חיוב בגין השירותים ייעשה החל ממועד הקמת השירותים ללא תלות בשימוש בפועל מידי כל חודש.
 • התשלום עבור השירות יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בלבד.
 • התשלום התקופתי הינו מראש (בראשון בכל חודש עבור השירותים שינתנו באותו החודש) וללא החזר עבור שינוי שבוצע במהלך כל חודש. תוספות במהלך החודש ישוקפו בחשבונית החודשית.
 • המחירים הנקובים בהצעה ו/או במחירון המוצג באתר cloud.abnet.co.il הינם בהתאם לתכולה כמוגדר בטופס זה. כל שינוי ו/או תוספת שיבצע הלקוח )או מי מטעמו), יחוייב חודשית בנוסף ובהתאם למחיר המחירון ללקוח כמוצג באתר cloud.abnet.co.il .
 • כלל המחירים והתנאים כפופים למדיניות ו/או לשינויי מדיניות היצרן.
 • הצעה זו כפופה לתנאי ההתקשרות והתנאים הכלליים המפורטים באתר החברה בכתובת:http://www.abnet.co.il/products/abnet-cloud/242-אבנט -של -בענן -שירות -עוד -abnet-virtual-machines
 • התשלום יחוייב בהתאם לפרטי התשלום שהועברו ע"י הלקוח לידי החברה.

  ט.ל.ח.